Tag Archives: เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า สามารถวัดค่าได้หลากหลาย

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นเครื่องบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า และฮาร์มอนคส์ แบบดิจิตอล สามารถวัดค่าได้หลากหลาย สามารถวัดค่าทุกพารามิเตอร์ได้พร้อมๆกัน บ้างรุ่นเป็น เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าและฮาร์มอนิคส์แบบมือถือ CA-8335 Qualistar+ เครื่องวิเคราะห์พลังงานและคุณภาพ ผู้นำด้านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าจากยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในเรื่องความสามารถและความคุ้มค่า เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชั่นในเวลาเดียวกัน (Parallel Operation) ทั้งการวัดวิเคราะห์ค่าและการบันทึกข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตและวิเคราะห์ภาพรวมของระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off on เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า สามารถวัดค่าได้หลากหลาย