Tag Archives: แปลงเพศ

การจัดแจงก่อนผ่าตัดแปลงเพศ

ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศนั้น  แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมก่อนที่จะเข้าทำการผ่าตัดแปลงเพศ  การตั้งเนื้อตัวตัวก่อนผ่าตัดแปลงเพศ มีเหตุฉะนี้ 1.งดน้ำพร้อมด้วยอาหารการกินตามแพทย์สั่ง 8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ 2.ควรพักให้เพียงพอก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ 3.หยุดใช้ยาฮอร์โมน 4 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด ทุกชนิด 4.ในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นนิตย์ ให้แจ้งไวทย์ในวันที่นัดหารือ เพราะยาบางชนิดอาจต้องแจ้งให้วิสัญญีคุณหมอทราบก่อนการผ่าตัด 5.ยาที่สั่งสอนให้หยุดทานก่อนการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ได้แก่ ยากลุ่ม แอสไพรินหรือบลูเฟน วิตามินอี สมุนไพรบางกลุ่ม เช่น กระเทียม ใบแปะก๊วย เหตุเพราะยากับสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เลือดออกง่าย 6.ควรงดสูบบุหรี่ พร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัด 4-6 อาทิตย์ 7.ควรลาหยุดงาน 3-4 อาทิตย์ เพื่อเพื่อการผ่าตัด และการพักฟื้นหลังผ่าตัด 8.ควรมีญาติมาด้วยในวันผ่าตัด … Continue reading

Posted in ศัลยกรรม | Tagged | Comments Off on การจัดแจงก่อนผ่าตัดแปลงเพศ