Tag Archives: แฟรนไซส์การศึกษา

การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไซต์การศึกษา

  เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์การศึกษาจะคอยให้ความช่วยเหลือผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์การศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ การดำเนินการขั้นต้น บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์การศึกษาจะมีพนักงานประจำคอยให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ ทำให้เราไม่รู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาเพียงลำพัง ทั้งเรายังสามารถขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเสนอแนะด้านการดำเนินธุรกิจผ่านพนักงานที่ปรึกษาได้อีกด้วย ถ้าเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์การศึกษามีการทำการตลาดที่ดีก็จะช่วยทุ่นแรงในการโปรโมทกิจการของเราได้อีกมาก การตลาด บริษัทเจ้าของ แฟรนไชส์การศึกษาจะจัดเตรียมที่ปรึกษาทางการตลาดไว้ให้ โดยที่ปรึกษาทางการตลาดจะจัดหาเครื่องมือหรือกลวิธีดึงดูดและรับมือลูกค้าในแบบต่างๆ ให้เรา ซึ่งวิธีเหล่านั้นล้วนได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ที่ปรึกษายังช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายขั้นเริ่มต้น และช่วยพัฒนาแผนการตลาดในปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราประสบความสำเร็จด้วยดี การหาทำเลที่ตั้งแฟรนไชส์การศึกษาส่วนใหญ่มักมีคู่มือและที่ปรึกษาคอยช่วยเราหาทำเลที่เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจและช่วยต่อรองราคาค่าที่ให้ ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การก่อสร้างบริษัทแฟรนไชส์การศึกษายังช่วยเหลือเรื่องการออกแบบร้านหรืออาคารที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณภายใต้รูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งยังเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ให้กับเราด้วย รวมไปถึงออกความคิดเรื่องการใช้สาธารณูปโภคที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจใหม่ การเงินแฟรนไชส์การศึกษายังช่วยเหลือผู้ซื้อสิทธิ์เจรจากับแหล่งเงินกู้ เพราะการขอกู้ในนามบริษัทหรือในนามกลุ่มใหญ่ๆ จะช่วยให้ได้รับอนุมัติได้ง่ายกว่าการขอกู้เป็นรายบุคคล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแฟรนไชส์การศึกษาผู้ซื้อสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งการจ่ายค่าธรรมเนียมอาจหมายรวมถึงการที่เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์การศึกษาจะทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับเราด้วย และหากเจ้าของสิทธิ์ แฟรนไชส์การศึกษามีการทำการตลาดที่ดีก็จะช่วยทุ่นแรงในการโปรโมทกิจการของเราไปได้อีกเยอะ

Posted in การศึกษา | Tagged | Comments Off on การให้ความช่วยเหลือจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไซต์การศึกษา